Mehmet Akif

Mehmet Akif None

 • Title: Mehmet Akif
 • Author: Ahmet Kabaklı
 • ISBN: null
 • Page: 397
 • Format: None
 • None

  • Free Read [Spirituality Book] ☆ Mehmet Akif - by Ahmet Kabaklı ↠
   397 Ahmet Kabaklı
  • thumbnail Title: Free Read [Spirituality Book] ☆ Mehmet Akif - by Ahmet Kabaklı ↠
   Posted by:Ahmet Kabaklı
   Published :2019-07-19T13:04:29+00:00

  About “Ahmet Kabaklı

  • Ahmet Kabaklı

   1924 y l nda Harput ta do du 1931 y l nda Elaz Numune mektebine girdi,ilk ve orta renimini tamamlad.Elaz Lisesi nden 1944 y l nda mezun oldu ve Edebiyat Fak ltesine kay t yapt rd.20 Kas m 1946 tarihinde Yunus Emre mi Yalan S yl yor, G lp narl m ba l kl yaz s n n Son Saat Gazetesinde yay nlanmas ile yaz hayat ba lad Hareket Dergisinde Ay n Herc merci ba l ile yaz lar yazmaya devam etti 1948 y l nda stanbul Edebiyat Fak ltesi T rk Dili Edebiyat B l m n bitirdi ve Diyarbak r da retmenlik hayat na ba lad , 2 y l retmenlik yapt ve ayn zamanda Karacada dergisini y netti.Askerli ini yapmak zere g revinden ayr l p Manisa ya gitti askerlik g revini tamamlad ktan sonra 1951 y l nda Ayd n Ticaret Lisesi nde yeni retmenlik g revine ba lad Ayn lisede retmenlik yapan arkada Me kure Han m ile 1952 y l nda evlendi 1955 y l nda Ankara Hukuk Fak ltesine kay t oldu.1956 y l nda Terc man Gazetesi nin d zenledi i f kra yar mas nda niversitede M nazaralar yaz s birinci se ildi E itim staj n yapmak zere Milli E itim Bakanl taraf ndan bir y ll na Paris e g nderildi Yaz lar na Uzaktan uza a , Paris ten Paris notlar , Paris Mektuplar ba l klar alt nda Paris ten devam etti.1958 y l nda T rkiye ye d n nce stanbul apa E itim Enstit s ne retmen olarak atand stanbul Hukuk Fak ltesindeki e itimini 1959 y l nda tamamlay p 1961 y l nda stanbul Barosu Avukatlar na kat larak k sa bir s re avukatl k yapt.1961 y l nda Terc man Gazetesinde G n I nda adl k esinde yazmaya ba lad apa E itim Ensit s nde 1969 y l na kadar retmenlik yapt ktan sonra stanbul Y ksek retmen Okulunda retim g revlisi olarak al maya devam etti 1974 y l nda emekli oldu stanbul Teknik niversitesi T rk Musikisi Devlet Konservatuvar nda edebiyat dersleri verdi.1978 y l nda Me kure Kabakl , R fat zzet okum, Sevin okum, skender ks z,Cahit Dodanl Emine I nsu ks z, Tahir Kutsi Makal, S ha Bur kin, rfan Atag n, Halis Akayd n, smail Ger eks z ile beraber T rk Edebiyat Vakf n kurdu ve l nceye dek ba kanl n yapt G n I nda k esine 1991 y l ndan itibaren T rkiye Gazetesi nde devam etti.1995 y l ndan itibaren T rk Dil Kurumu asil yeli ini g revini de s rd rd.14 Aral k 1996 tarihinde Ayd nlar Oca ve 55 g n ll kurulu un deste i ile d zenlenen t rende, Atat rk K lt r Merkezi nde kendisine eyh lmuharririn unvan verildi.17 Kas m 2000 tarihinde ge irdi i kalp rahats zl sonucu hastanede tedavi g rmeye ba lad , 23 Aral k 2000 tarihinde hayat arkada Me kure Kabakl n n vefatinden 47 g n sonra 8 ubat 2001 tarihinde vefat etti.

  119 thoughts on “Mehmet Akif

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *